អំពីGAMEផ្សងសំណាងរបស់យើង

Super 4D

ជាប្រភេទ ឆ្នោត៤ខ្ទង់ផ្សងសំណាង។ ឆ្នោតប្រទេសនេះ គឺងាយលេងនិងងាយឈ្នះជាទីចាប់អារម្មណ៏តែម្តងសម្រាប់អ្នកលេងផ្សងសំណាង។

ជំហានទី១:

ជ្រើសរើសលេខ៤ខ្ទង់ដែលអ្នកស្រលាញ់ឬចង់ភ្នាល់។

ជំហានទី២:

ជ្រើសរើសក្នុងការទិញលេខប្រភេទធំ ប្រភេទតូច ប្រភេទAឬក៏ទាំងអស់។

មានឱកាសឈ្នះរហូតដល់២៣ដងរាល់ការផ្សងសំណាង។

ជម្រើសរបស់អ្នកនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃការឈ្នះរង្វាន់នេះ។

ជំហានទី៣:

តើអ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ប៉ុន្មាន?

ប្រភេទរង្វាន់ រាល់ការភ្នាល់$1 លើឆ្នោត៤ខ្ទង់ប្រភេទ(ធំ) រាល់ការភ្នាល់$1 លើឆ្នោត៤ខ្ទង់ប្រភេទ(តូច) រាល់ការភ្នាល់$1 លើឆ្នោត៤ខ្ទង់ ប្រភេទ(A) )
រង្វាន់ធំទី១ $ 2,500.00 $ 3,500.00 $ 6,000.00
រង្វាន់ធំទី២ $ 1,000.00 $ 2,000.00
រង្វាន់ធំទី៣ $ 500.00 $ 1,000.00
រង្វាន់ពិសេស $ 200.00
រង្វាន់លួងចិត្ត $ 60.00

ជូនពរសំណាងល្អ!